• 2.000 migranti morti nel Mediterraneo negli ultimi otto mesi. Lampedusa: -60% di turisti

  • 10/05/2015

  Il 2014 rischia di diventare l’anno record per gli immigrati deceduti in naufragi: 1.991 nei primi otto mesi del 2014.

  Continua...
 • Ang imigrasyon ay isa sa mga kumplikado at laganap na problema ng lipunan

  • 10/05/2015

  Hanggang ngayon ay pinagaaralan at inoobserbahan par rin ang mga kadahilanan at ang mga dulot na nauugnay dito.

  Continua...
 • Imigra?ia este unul dintre fenomenele sociale cele mai problematice ?i mai complexe, ?i chiar ?i ast?zi se studiaz? cauzele ?i c

  • 10/05/2015

  Nu toat? lumea, din p?cate,  reu?e?te s? în?eleag? importan?a inerent?, subestimând aspectele importante. Pe de alt? parte, de multe ori nu reu?im a da informa?ii de baz? cu privire la reglement?rile noastre, la oameni care nu în?eleg limba noastr?;  în ziua de azi înc? se mai registreaza, în ?ara noastr? ?i în multe alte ?ari, rata mare a intolerabilit??ii din partea societ??iilor împotriva migran?iilor str?ini si, prin urmare, lipsa de integrare a acestor subiecte în structura economic? ?i social?.

   Serviciul de consiliere pe care Asocia?ia ofer?, on-line sau prin structura în sine, este un serviciu care dore?te s? îmbr??i?eze diverse aspecte ale imigra?iei, astfel încât s? putem oferi o oportunitate real? pentru integrarea persoanelor mai slabe, care sunt to?i migran?ii care p?r?sesc ?ara lor, exemplu, fugind de un r?zboi civil sângeros ?i ajung în Italia, de multe ori doar ca o ?ar? de tranzit, nu ?tiind limba italian? ?i legisla?iei sale.

   Dintr-o serie de ghiduri scrise în diferite limbi de grupurilor etnice mai mult presente în ?ara noastr?, operatori, care asocierea îi pune la dispozi?ia migran?iilor, va oferi sfatul lor, asigurând propria lor experien??, precum ?i în sectoarele normale de consum ?i drepturile /datoririle, de asemenea, în urm?toarele domenii:
   intrarea ?i loca?ia str?inilor în Italia;
   intrare pentru scopuri de afaceri ?i alte;
   cerere, eliberarea, reînnoirea ?i de conversie a permisului de ?edere;
   asisten?? juridic? în cazurile de refuz nejustificat sau revocarea permiselor de ?edere;
   cerere ?i dobândirea cet??eniei;
   expulz?rile ?i expulz?ri: asisten?? juridic? în cazurile de înc?lc?ri flagrante ale drepturilor str?inilor;
   procedur? pentru achizi?ionarea unui permis de ?edere CE;
   reîntregirea familiei;
   permis de ?edere pentru minori ?i conversia acesteia la venirea de vârst?;
   protec?ia solicitantului de azil, refugia?i ?i solicitantul de protec?ie interna?ional?.

  Inregistrarea la asociere va permite a imigran?ilor abona?i a primi toate informa?iile necesare pentru rezolvarea problemelor lor, permi?ându-le pentru a le gestiona în mod individual.

  Asocia?ia are, totu?i, profesionisti de specialitate ale materiei, la care membrii, care nu inten?ioneaz? s? gestioneze în mod independent practicile lor, se pot adresa cu tarife conven?ionate!

   Acesta va fi pus la dispozi?ia utilizatorilor, în plus, la aprofundarea lunar? a diferitelor subiecte care graviteaz? în jurul a legii imigra?iei, înso?it? de actualizarea cadrului de reglementare ?i legal.

  Continua...
 • konsumer a colori, in Hindi

  • 10/05/2015

  ???????? ?? ‘???? ???? ?? ???? ??????? ?????? ??? ?? ?? ??, ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ??? ???. ?? ??? ???? ??, ????????? ??, ????? ?????? underestimating, ????? ????? ??? ??? ????. ????? ?? ?? ????? ????? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ???, ?? ????? ?????? ?? ???? ??? ???????? ??????? ???? ?? ??? ????. ??? ?? ????? ??? ?? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ?? ?? ????, ?????? ?????????? ?? ????? ???????? ?? intolerability ?? ???? ?? ?? ???? ????????????, ?????? ?? ??????? ????? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ??. ???????? ?????? ???? ?? ?? ??????? ????, ?? ???? ?? ?????? ?? ?????? ??, ?? ‘??????? ?? ??????? ?????? ?? ??? ????? ?? ???, ?? ?? ?? ??????? ??? ?? ????? ?????? ??? ?????? ?? ??? ?? ???????? ???? ?????? ?? ???? ??? ????? ?? ?? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ???????? ?? ?? ??? ?? ?? ?????? ???? ?? ???? ????? ????? ????, ????? ?? ?? ?????? ??? ?? ??? ???, ???? ??? ????, ???? ?? ??? ???? ??. ?????????? ?? ???? ??? ????????, ??????? ?? ????????? ??? ???? ?????????? ?? ??? ??? ?? ???? ??????? ????, ???? ???? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ??? ??? ????? ??????, ????????, ?? ??????? ?????? ??? ????? ???? ?? ?? ???????? ?? ??? ?? ?????????? ????????? ??? ?? ?????? / ?????????: ???? ??? ?????? ?? ????????? ?? ?????; ?????????? ????????? ?? ??? ?????? ?? ????; ??????, ??????, ?????? ?? ?? ????? ?? ?????? ?? ????????; ?????? ????? ?? ????? ????? ?? ????? ?? ?????? ??? ?????? ??????; ?????? ?? ???????? ?? ????????; expulsions ?? expulsions: ????????? ?? ???????? ?? ???? ??????? ?? ?????? ??? ?????? ??????; ?? ????? ?? ?????? ????? ???? ?? ???? ?? ??? ?????????; ?????? ?? ?????????; ????????? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ???????? ?? ??? ????? ?? ??????; ??? ???? ?? ????????????? ??????? ?? ??? ???????? ????? ?? ???????. ??????? ???????? ?????? ???????? ??? ?? ???????? ???? ?? ??? ?????? ?????, ???? ???????? ?? ?????? ?? ??? ??? ?????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??? ???????? ????? ?? ?????. ???, ?????, ???????? ??? ?? ???? ??????? ?? ??????? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ???????, ????? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?? ???? ??, ?? ?? ????? ?? ???????? ??????? ??. ?? ???? ?????, ?????? ?? ?????? ??????? ??? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?? ????? ????? ?? ?? ??????? ?????? ?? ????? ????? ?? ?? ????? ???? ???????????? ?? ??? ?????? ????? ?????.


  ???????? ?? ‘???? ???? ?? ???? ??????? ?????? ??? ?? ?? ??, ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ??? ???. ?? ??? ???? ??, ????????? ??, ????? ?????? underestimating, ????? ????? ??? ??? ????. ????? ?? ?? ????? ????? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ???, ?? ????? ?????? ?? ???? ??? ???????? ??????? ???? ?? ??? ????. ??? ?? ????? ??? ?? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ?? ?? ????, ?????? ?????????? ?? ????? ???????? ?? intolerability ?? ???? ?? ?? ???? ????????????, ?????? ?? ??????? ????? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ??. ???????? ?????? ???? ?? ?? ??????? ????, ?? ???? ?? ?????? ?? ?????? ??, ?? ‘??????? ?? ??????? ?????? ?? ??? ????? ?? ???, ?? ?? ?? ??????? ??? ?? ????? ?????? ??? ?????? ?? ??? ?? ???????? ???? ?????? ?? ???? ??? ????? ?? ?? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ???????? ?? ?? ??? ?? ?? ?????? ???? ?? ???? ????? ????? ????, ????? ?? ?? ?????? ??? ?? ??? ???, ???? ??? ????, ???? ?? ??? ???? ??. ?????????? ?? ???? ??? ????????, ??????? ?? ????????? ??? ???? ?????????? ?? ??? ??? ?? ???? ??????? ????, ???? ???? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ??? ??? ????? ??????, ????????, ?? ??????? ?????? ??? ????? ???? ?? ?? ???????? ?? ??? ?? ?????????? ????????? ??? ?? ?????? / ?????????: ???? ??? ?????? ?? ????????? ?? ?????; ?????????? ????????? ?? ??? ?????? ?? ????; ??????, ??????, ?????? ?? ?? ????? ?? ?????? ?? ????????; ?????? ????? ?? ????? ????? ?? ????? ?? ?????? ??? ?????? ??????; ?????? ?? ???????? ?? ????????; expulsions ?? expulsions: ????????? ?? ???????? ?? ???? ??????? ?? ?????? ??? ?????? ??????; ?? ????? ?? ?????? ????? ???? ?? ???? ?? ??? ?????????; ?????? ?? ?????????; ????????? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ???????? ?? ??? ????? ?? ??????; ??? ???? ?? ????????????? ??????? ?? ??? ???????? ????? ?? ???????. ??????? ???????? ?????? ???????? ??? ?? ???????? ???? ?? ??? ?????? ?????, ???? ???????? ?? ?????? ?? ??? ??? ?????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??? ???????? ????? ?? ?????. ???, ?????, ???????? ??? ?? ???? ??????? ?? ??????? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ???????, ????? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?? ???? ??, ?? ?? ????? ?? ???????? ??????? ??. ?? ???? ?????, ?????? ?? ?????? ??????? ??? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?? ????? ????? ?? ?? ??????? ?????? ?? ????? ????? ?? ?? ????? ???? ???????????? ?? ??? ?????? ????? ?????.

  Continua...
 • VADEMECUM INFORMATIV TE MJEKUT FAMILJAR

  • 10/05/2015

  Mjeku i familjes respekton  keto orare javore:

  gjatë ditëve të javës nga ora 8 deri ne 20;

  në ditët para festave 08:00-10:00;

  jashtë këtyre orarëve duhet të kerkohet asistence tek emergjenca mjekësore.

  Përveç në rastet e urgjencave, vizitat në zyrën e mjekut janë kryer, zakonisht, përmes një sistemi prenotimi.

  Vizitat në shtëpi duhen  të kërkohen brenda 10 orëve dhe, nëse po, mjeku është i detyruar të kryejë ato gjatë ditës, sa më shpejt të jetë e mundur.

  Vizitat te kërkuara pas kësaj kohe, mund të bëhen  brenda 12 orëve të ditës tjetër.

  Në ditën e shtunë, mjeku nuk është e nevojshme për të kryer veprimtari ambulatoriale, por në çdo rast duhet të bëjnë vizitat në shtëpi qe jane kërkuar brenda 10 orëve të te njëjtën ditë, ose që jane kërkuar  një ditë më parë.

  Shërbimi Rajonale Mjekësore (Shërbim i vazhdueshem asistences) garanton kujdes shëndetësor për situata të karakterizuara nga urgjencës për të gjithë përdoruesit e rajonit, banorët dhe jo,  gjatë orarëve në të cilat  nuk janë në dispozicion mjekët të mjekesise e përgjithshëm dhe  mjekët pediatër me zgjedhje te lire.

  Qasja është neper mjet të një numër telefoni të dedikuar. Shërbimi është i ndarë në dy nivele të lidhura ngushtësisht: Qendroret per te degjuar dhe qendrat  territoriale periferikë. Qendra per te dëgjuar është pika fokale për të gjitha kërkesat e përdoruesve.

  Mjekët qendror kan detyrën e vlerësimit të aplikacioneve dhe të japin përgjigje nepermjet:

  1) këshilla telefonike dhe monitorimi sipas rastit, nëse është e nevojshme.

  2) dërgimin ne shtëpinë te mjekut më të afërt në vendin e kërkesës.

  3) përcjellja e kërkesës, në rast nevoje, të shërbimit emergjences 118 për dërgimin e një automjet të urgjencës.

  është përgjegjësi e mjekut për të përcaktuar nëse vizita eshte e nevojshme në shtëpi. Stacionet periferike, të shpërndara në territorin, jane vendet ku qendrojne mjekët të cilët kryejnë vizita në shtëpi sipas kërkesava te derguar nga qendra per te dëgjuar.

  Pas vizites te pacientit mjekët mund të:

  1) të përcaktojë ilaqe per trajtimin  urgjentë dhe per te mbuluar një cikle te terapisë qe nuk është më shumë se 48/72 orë.

  2) vërtetimin e sëmundjes për punëtorët me turne në një maksimum prej 3 ditësh.

  3) të propozojë shtrimin në spital urgjente, nëse është e nevojshme.

  Mjekët e vazhdueshem per asistence nuk mund të përshkruajnë teste  dhe vizita të specializuara, ose nuk mund te shkruan receta nga të tjera qendra te kujdesit shëndetësor, duke përfshirë ato spitalor. Mjeku vlerëson kërkesat e bëra nga ana e përdoruesit dhe, në të njëjtën kohë, regjistronë të dhënat dhe informacionet në skeden qendrore.

  Në rast të kerkesave në lidhje me kushtet klinike, mjeku me anë të pyetjeve të veçanta, identifikonë nivelin e urgjencës dhe për këtë arsye mund të:

  - te japin një këshilla shëndetësore nepermjet telefonit (gjendjes jo-urgjente klinike);

  - nevoja për të gjetur një ndërhyrje shëndetësore në shtëpinë e pacientit (situatë urgjente klinike);

  - transferimi i thirrjes për 118 nëse ai gjen nevojën për ndërhyrje në raste urgjente (emergjence shëndetësore);

  - Nëqofse rasti i situatës klinike nuk është urgjente, mjeku, nëse është e nevojshme therret perseri personin e prekur  për të monitoruar efektet e terapisë te rekomanduar ose për të ndjekur ecurinë e simptomave klinike (monitorimit telefonik).

  Continua...