10May2015

Imigra?ia este unul dintre fenomenele sociale cele mai problematice ?i mai complexe, ?i chiar ?i ast?zi se studiaz? cauzele ?i c

Nu toat? lumea, din p?cate,  reu?e?te s? în?eleag? importan?a inerent?, subestimând aspectele importante. Pe de alt? parte, de multe ori nu reu?im a da informa?ii de baz? cu privire la reglement?rile noastre, la oameni care nu în?eleg limba noastr?;  în ziua de azi înc? se mai registreaza, în ?ara noastr? ?i în multe alte ?ari, rata mare a intolerabilit??ii din partea societ??iilor împotriva migran?iilor str?ini si, prin urmare, lipsa de integrare a acestor subiecte în structura economic? ?i social?.

 Serviciul de consiliere pe care Asocia?ia ofer?, on-line sau prin structura în sine, este un serviciu care dore?te s? îmbr??i?eze diverse aspecte ale imigra?iei, astfel încât s? putem oferi o oportunitate real? pentru integrarea persoanelor mai slabe, care sunt to?i migran?ii care p?r?sesc ?ara lor, exemplu, fugind de un r?zboi civil sângeros ?i ajung în Italia, de multe ori doar ca o ?ar? de tranzit, nu ?tiind limba italian? ?i legisla?iei sale.

 Dintr-o serie de ghiduri scrise în diferite limbi de grupurilor etnice mai mult presente în ?ara noastr?, operatori, care asocierea îi pune la dispozi?ia migran?iilor, va oferi sfatul lor, asigurând propria lor experien??, precum ?i în sectoarele normale de consum ?i drepturile /datoririle, de asemenea, în urm?toarele domenii:
 intrarea ?i loca?ia str?inilor în Italia;
 intrare pentru scopuri de afaceri ?i alte;
 cerere, eliberarea, reînnoirea ?i de conversie a permisului de ?edere;
 asisten?? juridic? în cazurile de refuz nejustificat sau revocarea permiselor de ?edere;
 cerere ?i dobândirea cet??eniei;
 expulz?rile ?i expulz?ri: asisten?? juridic? în cazurile de înc?lc?ri flagrante ale drepturilor str?inilor;
 procedur? pentru achizi?ionarea unui permis de ?edere CE;
 reîntregirea familiei;
 permis de ?edere pentru minori ?i conversia acesteia la venirea de vârst?;
 protec?ia solicitantului de azil, refugia?i ?i solicitantul de protec?ie interna?ional?.

Inregistrarea la asociere va permite a imigran?ilor abona?i a primi toate informa?iile necesare pentru rezolvarea problemelor lor, permi?ându-le pentru a le gestiona în mod individual.

Asocia?ia are, totu?i, profesionisti de specialitate ale materiei, la care membrii, care nu inten?ioneaz? s? gestioneze în mod independent practicile lor, se pot adresa cu tarife conven?ionate!

 Acesta va fi pus la dispozi?ia utilizatorilor, în plus, la aprofundarea lunar? a diferitelor subiecte care graviteaz? în jurul a legii imigra?iei, înso?it? de actualizarea cadrului de reglementare ?i legal.