10May2015

Ang imigrasyon ay isa sa mga kumplikado at laganap na problema ng lipunan

Hanggang ngayon ay pinagaaralan at inoobserbahan par rin ang mga kadahilanan at ang mga dulot na nauugnay dito.


 

Hindi lahat ay nakakaintindi sa tunay na importansya nito sa lipunan at kadalasan itong naiisantabi at di nabibigyan ng karapatdapat na ukol.

Sa kabilang banda, hindi rin nabibigyang pansin ang mga mamamayang salat sa pag-unawa sa ating lingwahe na nagiging dahilan upang hindi lubos na maipaunawa at maipatupad ang mga batas na kaugnay dito.

Ang masalimuot na Katotohanan na laganap pa

rin hanggang sa kasalukuyan, hindi lamang sa Italya ngunit gayundin sa marami pang ibang bansa ay ang patuloy na negatibong impresyon ng mga mamamayan sa mga imigrante, na nagiging hadlang upang ang mga ito ay lubusang maka-ugnay sa bago nilang lipunan at sa bagong sambayanan na kanilang kinabibilangan.

Ang serbisyo ng pag-agapay na iniaalok ng Asosasyon, maging sa “internet” o sa mga tanggapan, ay ang pagtulong sa lahat, ukol sa mga bagay na kaugnay ng imigrasyon.

Ito ay isang strumento upang matulungan ang bawat nangangailangan at mga taong nagnibang bansa na walang sapat na kaalaman.

Layunin nito na mabigyan ng sapat na oportunidad ang lahat upang makisalamuha at makilahok sa lipunan.

Ang mga taong ito ay kadalasang nagmumula sa mga bansang napinsala ng walang tigil na alitan sa pagitan ng kanilang mga gobyerno, na sa pagnanais na makatakas at makarating sa ibang bansa ay napupunta o napapadaan sa Italya.

Kadalasan ang mga taong ito’y walang nalalaman sa kultura at lingwahe bukod sa kanilang sariling bansa.

Simula sa iba’t ibang istrumento ng pagagapay na matatagpuan sa ibat’ibang lingwahe ng mga migranteng kasalukuyang nanininirahan sa ating bansa, ang Asosasyon ay nakahandang mag-alok ng iba’t iba pang maraming serbisyo at garantisadong tulong at pagagapay kapalit ng murang halaga lamang.

Kabilang din sa mga serbisoyong ito ay ang:

-         Pagpasok at pananatili ng imigrante sa Italya;

-         Pagpasok sa Italya bilang OFW;

-         Lahat ng ukol sa “ Permesso di soggiorno” ( pagkuha, pagpapa-“renew” o pagpapalit nito);

-         Serbisyo at tulong ng abogado sa mga problema ukol sa”permesso di soggiorno”( pagkawalang bisa nito o ang pagtutol sa pagbibigay nito);

-         Pagkakamit ng “Italian Citizenship”;

-         Serbisyo at tulong ng abogado para sa hindi makatarungang pag-papatalsik dito mula sa Italya o paghahadlang na ito’y makapasok sa bansa;

-         Pagkakamit ng “Permesso di Soggiorno” CE” (ang lumang “carta soggiorno”);

-         Proseso ng pagaayos ng papales ng mga kaanak ng imigrante regular na ninirahan sa Italya para sa kanilang pagpasok sa Italya;

-         Pagaayos ng papeles ng menor de edad ukol sa kanyang “permesso di soggiorno”,

-         Pagagapay sa mga taong inaapi ng kanyang lipunan, sa nais tumakas at humingi ng proteksyon at sa mga nanganganib na mamayanan dahilan sa ibat’ibang sanhi na laganap sa bansang pinagmulan.

Ang pagpapatala sa Asosasyon ay magpapahintulot sa mga imigrante na makatanggap ng sapat na tulong at impormasyon sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, kabilang din dito ang pagtulong sa kanila upang matutunan nilang bigyan ng lunas ang bawat problema gamit ang sariling kaalaman.

Kung sakaling sa ibat’ibang kadahilanan ay nais nilang humingi ng tulong.

May mga esperto na nakahandang umagapay at magbigay ng kanilang serbisyo sa presyong abot kaya ng lahat.

Para sa lahat ng magpapatala, may nakalaan ding patuloy na serbisyo buwan upang suportahan at bigyan ng kaalaman ang bawat miyembro sa kanilang mga karapatan, bagong patakaran at mga kaganapan na umiikot sa tema ng imigrasyon.